A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước Quí I năm 2018

Trường TH Tấn Tài 2 công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước Quí I năm 2018

Phòng GD - ĐT Phan Rang-TC                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH  TẤN TÀI 2                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Số: 14/ QĐ –TT2                                                                   

                                                                         Tấn Tài, ngày 09 tháng 04 năm 2018

 

                                                                   QUYẾT ĐỊNH

V/v Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước

Quí I năm 2018.

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC TẤN TÀI 2

                         

- Căn cứ quyết định số 5446/ QĐ- UBND ngày 17/12/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Phan Rang- Tháp Chàm vệ việc phân cấp thẩm quyền quản lý đối với Trường Tiểu Học Tấn Tài 2 trực thuộc thành phố Phan Rang- Tháp Chàm;

- Căn cứ vào công văn 339/ PGDĐT- GDTH ngày 11/09/2017 của Phòng Giáo dục- Đào tạo Phan Rang- Tháp Chàm về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018;

 - Xét đề nghị của Bộ phận Văn thư – Kế toán tại cuộc họp Phòng Giáo dục - Đào tạo Phan Rang –Tháp Chàm ngày 07/04/2018.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước quí I năm 2018 của trường tiểu học Tấn Tài 2, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm.

(Chi tiết theo các biểu đính kèm)

Điều 2. Bộ phận Văn thư – Kế toán có trách nhiệm công bố công khai các thông tin cho các bộ phận, đơn vị liên quan và phối hợp với Lãnh đạo nhà trường, Thủ quỹ trường xử lý các phát sinh (nếu có) đảm bảo đúng quy định.

Điều 3. Các Đoàn thể, Bộ phận phụ trách và các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

                                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

         Nơi nhận :                                                                            

       - Như điều 3,

       - Lưu Vp.                                                                                                        Ngô Văn Phương

 

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan