PHÒNG CHỐNG BÃO SỐ 12

100% CBCNV tham gia phòng chống bão

100% CBCNV tham gia phòng chống bão, chuẩn bị vật dụng tham gia phòng chống bão